MultiSkan FC

В стремежа си да поддържа най-високите световни ветеринарни лабораторни стандарти, вкл. по отношение микробиологичната диагностика и терапия, VetDiaLab първа в България въведе за ветеринарни цели най-високия световен стандарт в тази клинична област: автоматизираната система за микробиологична (бактериална и гъбична) идентификация и химиотерапевтична чувствителност на световния лидер Erba Lachema – еталонно чувствителната, меродавна, прецизна и константна автоматизирана система MultiSkan FC.

Посредством тази съвкупност от апаратура, софтуер и методология е възможна най-детайлна идентификация на микробиален растеж, обхващаща бактерии и гъби. Това се осъществява посредством биохимични тестови китове за автоматизирано отчитане, т.е. човешкият субективен фактор е напълно отстранен. Освен това в зависимост от чистотата на културата, определянето може да достигне дори до под-под-вид.

Тази свръхподробна идентификация е радикално важна за съвременната медицинска практика поради все по-застрашаващата ни микробиална резистентност и мултирезистентност – социално значимо явление, което вече е проблем в българската хуманна и ветеринарна медицина и с което тепърва предстои все повече да се съобразяваме и все по-активно да се борим. Така например изключително популярният напоследък MRS (Multi Resistant Staphylococ) е в основата на почти всички вътреболнични инфекции – бич за всяка хуманна или ветеринарна клиника и нейните пациенти, особено хирургични и стационарни. Посредством детайлната идентификация с новата ни система лесно можем да разберем дали се касае за определен щам стафилокок, трайно настанил се в средата на дадена клиника и причиняващ повечето инфекции, с които се сблъскват пациентите и, особено стационарните животни и тези, претърпели хирургична интервенция или кръвна манипулация, или това са различни теренни стафилококови щамове, чиито източници са разнородни, т.е. съмнението за вътреболнична инфекция отпада – този анализ е най-важен за определяне на бъдещия вътреклиничен алгоритъм и протокол за борба с вътрешните и външните инфекции.

Друг много важен аспект, при който най-детайлната идентификация е критично важна, са често повтарящите се и/или хронични инфекции (например ушни, назални, очни) – най-после имаме възможността за категоричен отговор на въпроса дали си имаме работа при всеки рецидив винаги с един и същ щам или подщам на микроорганизъм, срещу който приложената терапия не дава резултат (т.е. касае се за частична или пълна резистентност на микроорганизма или пък за фокалност в организма на пациента, осигуряваща на микроорганизма достатъчна защита срещу иначе молекулно адекватна локална и/или системна терапия) или просто локализацията на инфекцията е една и съща, но причинителят е различен (дори и само на ниво подщамове), което говори за намалена обща антимикробиална резистентност на съответния орган или тъкан. Това е най-важният и незаобиколим фактор, определящ по-нататъшния терапевтичен подход.

След успешната и максимално детайлна идентификация следва не по-малко важният момент, а именно изготвянето на възможно най-точна антибиотикограма, на която гарантирано да може да се разчита. MultiSkan FC ни дава с непозната досега меродавност тази възможност посредством най-висококачествена система за тестване на химиотерапевтична чувствителност, базирана на способа за минимална инхибираща концентрация, предназначена за автоматизирано отчитане (отново елиминираме субективния фактор при визуалното отчитане).

Принципът на метода се основава на количествено определяне на минималната инхибираща концентрация на химиотерапевтици в предварително избраните панели. Изпитването се базира на метода за микроразреждане на бульон, който измерва количествено активността на антимикробен агент срещу бактериален изолат ин витро. Минималната инхибираща концентрация (MIC) се определя от две серии разреждания (8 концентрации) като най-ниската концентрация на антимикробен агент, която предотвратява видимото нарастване на микроорганизма. Определянето на MIC дава възможност за еталонно прецизна интерпретация на изолираните микроорганизми спрямо химиотерапевтиците в три категории: чувствителни, междинни или устойчиви, съгласно съответната система (EUCAST или CLSI), което позволява изчисление за вероятността за терапевтичен успех, несигурен ефект или провал. Във всяка подсистема за изпитване има инкорпориран пълноценен подсигуряващ контрол на растежа.

Обобщение: Във ветеринарномедицинаката практика в България вече са възможни (с най-високото световно качество) микроорганизмова (бактериална и гъбична) идентификация (известна като „посявка“) и определяне на чувствителност към химиотерапевтици (известно като
„антибиотикограма“), които са безценно оръжие не само срещу острите инфекции, но и срещу повтарящите се и хроничните инфекции на пациентите и срещу риска от възникване или борбата срещу вече възникнали вътреболнични инфекции.

Надяваме се, че все повече лекари в България ще следват световния стандарт при всяка по-инвазивна или потенциално инфектна мекотъканна операция и при всяка остеосинтеза, черепна, гръбначна или гръдна операция да взимат в края на операцията по стерилен начин проба за MultiSkan посявка и антибиотикограма. Тази проба в случай на постоперативна инфекция (които случаи доказано са с еднаква честота при операции с максимална стерилност и при операции само с периоперативно третиране с химиотерапевтици и операции, при които оперираните пациенти са третирани дни наред постоперативно) гарантира навременна и пълна яснота за микроорганизма и необходимите за унищожаването му химиотерапевтици.