ProCyte DX

Уважаеми колеги,
Ветеринарна Диагностична Лаборатория (VetDiaLab) има удоволствието да представи на Вашето внимание хематологичния анализатор на световния лидер във ветеринарната диагностика IDEXX – ProCyte DX.
Посредством този апарат, хематологичната диагностика се издига на съвсем друго ниво – това не е просто Пълна Кръвна Картина (ПКК), а детайлен хематологичен анализ, който допринася за поставянето на максимално коректна диагноза, посредством диференциране на различни патологични състояния.
За разлика от масово използваните в нашата практика хемоцитометри, които идентифицират кръвните клетки само по размер, чрез т.нар. съпротивление на ламинарния поток, ProCyte DX работи посредством още две технологии, а именно – лазерна поточна цитометрия и оптична флуоресценция. Тези технологии свеждат до минимум смесването на еритроцити и тромбоцити (напр. котките имат относително малки по размер еритроцити и вариабилност в този на тромбоцитите), слепването на клетки и отчитането им като една и т.н.
Освен това съчетаването на трите технологии в едно дава възможност за пълното отделяне на клетките от белия кръвен ред на сегментоядрени и пръчкоядрени неутрофили, еозинофили, базофили и моноцити и дава точния им брой, което е изключително важно за отграничаване на определени патологични състояния.
Що се отнася до червената кръвна картина, ProCyte DX показва наличието и броя на ретикулоцитите, които са неизменна част от ПКК и дават възможност на клиницистите да определят вида на анемичните заболявания, което е определящо при терапевтичния подход.

Еритрограма

Най-общо тълкуванието на присъствието на ретикулоцити в пълната кръвна картина може да бъде визуализирано посредством следната схема:

Наличието на ретикулоцити подпомага разграничаването на регенеративна от нерегенеративна анемия:

При пациенти, които не страдат от анемия, подпомага установяването на скрито заболяване, като напримен окултен кръвоизлив или хемолиза – животно с окултни хеморагии, причинени от НСПВ или гастроинтестинална язва, може да има ретикулоцитоза!

Левкограма

Информацията от бялата кръвна картина има за цел да отговори на следните въпроси:

 1. Има ли данни за възпаление?
 2. Има ли данни за кортизол (глюкокортикоид) – зависим стресов отговор или епинефрин – зависима превъзбуда?
 3. Има ли данни за фагоцитоза или доказателство за тъканна некроза?
 4. Ако има налично възпаление, може ли то да бъде класифицирано като остро или хронично?
 5. Има ли данни за хиперсензибилизация или алергична реакция?

Най-същественият признак на възпалението, що се отнася до хематологичния анализ, е наличието на незрели неутрофили. Те биват пет вида (миелобласт, промиелоцит, миелоцит, метамиелоцит, пръчкоядрени неутрофили) и не съществуват в кръвообращението, или са в много малко количество. Когато ги има (състоянието се нарича „олевяване”, „Left shift“), се възприемат като доказателство за възпаление, като – колкото повече и повече видове са – толкова възпалението е по-тежко.

ProCyte DX идентифицира и определя броя на пръчкоядрените неутрофили.

Левкограма тип “възпаление” (остро)

 • Неутрофилия + олевяване (пръчкоядрени неутрофили)
 • Лимфопения
 • Лека моноцитоза (данни за фагоцитоза)
 • Еозинопения или еозинофилия (системна алергия или реакция на хиперсензибилизация)

Класическата картина при хронично възпаление е следната:

 • В повечето случаи общият брой бели кръвни клетки е нормален или леко повишен.
 • Олевяването изчезва!!! (нормални или слабо повишени неутрофили)
 • Моноцитите са почти винаги повишени Нормални или леко повишени лимфоцити
 • Слаба нерегенеративна анемия( PCV %30–dog/ % 25 cat) Нормоцитна и нормохромна анемия (Normal MCV & MCHC)

Стрес левкограма (глюкокортикоидна левкограма)

 • Първичните промени се характеризират с лимфопения
 • Втората най-често срещана промяна е еозинопенията
 • Лека неутрофилия
 • Лека моноцитоза, но това не е системна промяна

Епинефрин левкограма

 • Лека неутрофилия при кучета
 • Лимфоцитоза и неутрофилия при котки

Фагоцитоза и тъканна нефроза

Моноцитозата е индикатор за фагоцитоза и тъканна некроза.
Tq почти винаги присъства при състояние на хронично възпаление, но може да се наблюдава и при остро такова.
Удачно е да се приготви разстилка, за да се идентифицират фагоцитирани инфекциозни агенти: (opsonized RBCs in IMHA , E. canis, histoplasma vs)

Данни за хиперсензибилизация

Перзистираща еозинофилия и/или базофилия.
Наблюдава се при:

 • Паразитни заболявания със системни компоненти, отделящи се в кръвта (дирофилария, дерматит, вследствие ухапване от бълхи)
 • Астма при котки
 • Алергичен гастроентерит
 • Еозинофилен гранулома комплекс при котки

Следващите два видеоклипа внасят допълнителна яснота относно принципа на действие и възможностите на ProCyte DX:

Автоматизиран цитологичен анализ на телесни течности чрез хематологичен анализатор Idexx ProCyte Dx

Пълноценното използване на все по-широките възможности, предоставени от технологичния прогрес, и интегрирането им в ежедневната ветеринарно-медицинска практика е един от императивните приоритети на съвременния ветеринарен лекар.
Само така би се гарантирало предлагането и използването на адекватни и достатъчно задълбочени диагностични алгоритми, отговарящи на завишените изисквания и очаквания на стопаните, поверили домашните си любимци в неговите ръце.
Можем смело да кажем, че Idexx ProCyte Dx е един от хематологичните анализатори, които с функционалността си надхвърлят пределите на „рутинната in house” хематология, извършвана на място във ветеринарните клиники.
Ежедневно в практиката ветеринарният лекар се среща с феномена „свободна течност”. Независимо дали е очакван, респективно търсен, проблем при класическото развитие на някои заболявания или е случайна находка при изследвания в друга насока, „свободната течност” е един от честите „врагове” на практикуващия ветеринарен лекар.
Уточняването на произхода и характера на тази течност е от първостепенно значние за успешното диагностициране, изготвяне на прогноза и терапия на пациентите. Освен рутинните диагностични методики за постигане на горепосоченото Idexx ProCyte Dx дава възможност за бърз качествен и количествен автоматизиран цитологичен анализ на свободна течност, центезирана от абдоминална или торакална кухина, както и синовиална течност след артроцентеза.
Едно от основните предимства на горепосчения анализ е изключителната бързина за получване на резултат. Времетраенето е идентично с това за стандартен хематологичен анализ, а именно под 5 минути. Методиката изисква само стерилна пункция на откритата свободна течност и изпращането й за съответния анализ.
Автоматизираният цитологичен анализ на телесни течности позволява изследване на следните параметри:
• TNCC (Total nucleated cell count) – тотален брой ядрени клетки;
• AGRANS – абсолютен брой агранулоцитни клетки;
• %AGRANS – процентен дял агранулоцитни клетки;
• GRANS – абсолютен брой гранулоцити;
• %GRANS – процентен дял гранулоцити;
• RBC – абсолютен брой еритроцити;
В комбинация с данните за клиничните симптоми, другите параклинични изследвания и анализи, както и образно-диагностични модалности, автоматизираният цитологичен анализ на горепосочените показатели на свободната течност позволява бърза ориентация в характера й, съответно улеснява назначването на допълнителни диагностични мероприятия или терапия.
Параметрите позволяват на изследващия да разбере дали се касае за течност богата или бедна на ядрени клетки, което би могло да помогне при ориентацията дали се касае респективно за трансудат, модифицран трансудат или ексудат (напр. в комбинация с теста на Риволта). Поставянето на свободната течност в една от тези три категории е основен момент при базирането на по-нататъшната диагноза, терапия и прогноза.
Субкласифицирането на гранулоцити и агранулоцити както в абсолтен брой, така и в процентен дял, позволява да се определи предоминантият тип имунни клетки, ако такива са налични, съответно типът имунна реакция. С оглед специфичния тип имунна реакция при конкретни заболявания или групи такива този компонент от цитлогичният анализ е безценен помощник при изграждането/доказването на хипотеза за етилогията на заболяването, базирана на причинно-следствени имунно-реагентни връзки.
Не на последно място информацията за наличието и броя на еритроцити в течността дава сведения за потенциален травматично-хеморагичен или пермеабилитетен проблем, стоящ в основата на патологията.
Възможността за задаване на многобройни отделни животински видове при извършване на анализа превръщат апарата в още по-мощен и високоспециализиран съюзник в борбата с този тип патология.
Въпреки иновативността си автоматизираният цитологичен анализ също има своите лимитации. Една от тях е липсата на възможност за допълнително субкласифициране на типовете гранулоцити и агранулоцити. Безценен и неотменим помощник при това е изготвянето на кръвна разстилка, която да допълни картината на вече разгаданата цитологична мозайка и да приближи още повече лекуващия лекар до конкретна диагноза.
Изключителната бързина, простата методика и, не на последно място, ниска себестойност на автоматизирания цитологичен анализ на телесни течности го правят незаменим помощник в ежедневната практика на всеки практикуващ ветеринарен лекар, при състояния като:

 • травматични ефузии – хемоторакс, хемоабдомен, вътреставни хеморагии;
 • възпалителни състояния на перитонеална, плеврална, перикардиална, ставна кухина;
 • котешки инфекциозен перитонит;
 • септичен/травматичен артрит;
 • неопластични синдроми, както и много други.